Motorfabrikkens Historie

et overblik fra arkiverne

Vores betroede kontorarkæolog og tidligere lærling Gunner Rasmussen har samlet denne gennemgang af Motorfabrikkens historie. Er man interesseret kan man med fordel besøge Marstal Søfartsmuseum og læse John Kristensens udførlige hæfte over samme. 

16265870_402024040135144_3901120471139442100_n.jpg

Fra Ærø Venstreblad

10. september 1934

Elværksbestyrer H. Thorsteinson, Marstal har bortforpagtet sit moderne auto- og maskinværksted i Fiolstræde, Marstal til mekaniker Roar Rasmussen og maskinarbejder Aage Hansen, Rudkøbing.


13. marts 1939

Ejendomshandel.

Mekaniker Mikkelsen, Marstal, har solgt sin ejendom med værksted, Autocentralen, til mekaniker Aage Hansen, Østergade, Marstal. Overtagelse 1. april. (Ejendommen lå lige overfor posthuset- nu garager – GER 2017)


17. april 1939

ANNONCE

På given foranledning gør jeg opmærksom på, at kompagniskabet mellem Rasmussen og undertegnede er ophørt fra1. april, og jeg håber, at kunderne stadig må forunde ham deres søgning indenfor autobranchen, idet jeg fortsætter i Havnegade med motor- og maskinværksted.

Telefon 212                                   Aa. Hansen, Havnegade.

                                                    -----------------------------

Som det fremgår af ovenstående har undertegnede fra 1. april overtaget værkstedet i Fiolstræde, Marstal, og fører selv dette videre med alt inden for auto- og mekanikerfaget og anbefaler mig fremdeles.

Telefon 83.                                      R. Rasmussen.


5. august 1944

Stor ildebrand på Marstal havneplads i aftes.

Friis og Madsens kulplads og en del tilstødende materielskure i flammer. – Skadens omfang andrager ca. 30 – 35.000 kroner.

I aftes ved 18.30 tiden udbrød der på havnepladsen i Marstal i et materialeskur, tilhørende Motorfabrikken ”Marstal”, en heftig ildebrand. Hurtigt bredte ilden sig til et par større materialehuse. tilhørende fiiskeeksportør Heerup, produkthandler Chr. Christensen og fiskerne Morsøe og Hansen. Derfra greb den videre om sig til Friis og Hansens kulplads, og i løbet af få minutter stod alle skure og kulpladsen i lys lue.. Ærø Redningskorps og Marstal Brandvæsen nåede først frem til brandstedet, da det store kompleks var omspændt af flammerne. Naturligvis rygtedes branden hurtigt over Marstal, og i løbet af kort tid var omtrent hele befolkningen mødt frem. Ca. et halvt hundrede mand deltog frivilligt i slukningsarbejdet, og det lykkedes hurtigt Redningskorpset, bistået af det lokale brandvæsen, som ellers er meget primitivt, at begrænse ilden, og i løbet af en times tid var branden bekæmpet.

I flere af skurene var der en del olie og tjære, hvilket udviklede en meget kraftig røg, som fuldstændig formørkede en del af den nordre bydel.

Af de brandlidte er det gået værst ud over produkthandler Christensen, som netop havde samlet et større lager, der skulle videresendes i de nærmeste dage. Desværre havde Christensen ikke assureret, og hans tab vil udgøre omkring 4 – 5.000 kroner.

Også fiskeeksportør Heerup lider et tab på omkring et par tusinde kroner, idet der brændte en del uerstattelige fiskeredskaber samt en motor.

Motorfabrikken havde opmagasineret en del brugte motorer i huset, hvor branden opstod, og disse blev fuldstændigt ødelagt, og ligeledes slipper Friis og Madsen heller ikke uskadt, idet kontoret og kulskurene samt en del tørv brændte, hvorimod fiskerne Morsøe og Hansen reddede alle deres redskaber.

Den samlede skades omfang anslås skønsmæssig til ca. 30-35.000 kroner.

Noter:

Endnu er man ikke klar over hvorledes ilden er opstået. Overbetjent Fall har i aftes og i formiddag arbejdet med sagen uden resultat, dog holder man til den anskuelse, at det er selvantændelse.

*

En mængde mennesker var i formiddag ved at rydde brandtomten. Dagen igennem har der været en masse mennesker for at tage sagen i øjesyn.

*

Motorfabrikken, ”Marstal” havde opmagasineret en 7-8 motorer, hvoraf flere var nye samt en del metaller, også dette blev ødelagt.

*

Ved branden kom en mand til skade og fik en flænge i ansigtet, så han måtte søge lægehjælp.

*

Marstal Brandvæsen var længe om at møde, og alle – selv brandmajoren – var uden uniform. En af brandmændenes koner stillede på brandstedet med hjælmen til manden, som i farten havde glemt den ellers obligatoriske hovedbeklædning. Hun blev ”snappet” af flere turister.

*

Også den gamle sprøjte var en hel turistattraktion. Så snart pumperne tog fat, flokkedes turisterne og nappede en plade af ”museums-sprøjten”.

*

Overbetjent Fall, der tilfældigt opholdt sig på Ærø, overværede branden og foretog undersøgelser med hensyn til brandens opståen.

*

En tid var man bange for, at højspændingsledningerne skulle brænde over. Der blev hurtigt lukket for strømmen, så de ikke kunne afstedkomme ulykker, hvis de faldt ned.

*

Det er den største brand Marstal har haft i mange år.

*

Ved branden reddedes en hest, en gris og en hund, hvorimod en anden gris indebrændte.

*

Allerede i aftes straks efter branden gik en mængde frivillig i gang med at rydde op på brandtomten.


12. juli 1946

Marstal Savværk og driftsbygning solgt. Fabrikant Aage Hansen, Motorfabrikken ”Marstal” har i dag af firmaet H. C. Christensen købt savværket og driftsbygningen, som tidligere hørte til stålskibsværftet.

Det er den nye ejers plan at flytte motorfabrikken ind i det store kompleks, og i løbet af kort tid vil arbejdet allerede blive påbegyndt.


19. juli 1946

Ny virksomhed i Marstal. Fabrikation af finske badeovne m.m..

Fabrikant Aage Hansen, Marstal, har solgt sin nuværende fabriksbygning i Havnegade til fabrikant Kaj Munksbøl, København, der her vil indrette fabrikation af finske badeovne og andre specialartikler. (Bygningen  overfor posthuset).

Overtagelsen sker 1. januar 1947.


29. august 1946

Motorfabrikken Marstal er nu i fuld gang med ombygningen af det gamle høvl- og savværk på havnepladsen. Det bliver en fabrik af ret store dimensioner efter forholdene. Tillige bliver den indrettet efter moderne former med kontoret, omklædnings- og vaskerum for arbejderne, badeværelse og WC.

Også det ydre vil komme til at tage sig overordentlig smukt ud og vil pynte på hele havnebilledet.

Den nye fabrik skal være klar til indflytning i januar 1947.


19. august 1948

Kaffebar i Marstal.

Fabrikant Munkshøj, Marstal, der tidligere har drevet tegnestiftsfabrik i Havnegade (overfor posthuset), har afhændet sine maskiner og vil derefter indrette lokalerne til en kaffebar.

kaffebaren åbner 1. oktober.


3. november 1948

Ærø-motorer til Færøerne.

Motorfabrikken ”Marstal” ved fabrikant Aage Hansen har fået en stor ordre fra Færøerne, idet han skal levere ikke færre end 50 stk. bensinmotorer (3 Hk) til fiskejoller. 12 af motorerne er allerede afsendt, og resten skal leveres i det nye år.

Motorfabrikken har i øvrigt nu fået tilladelse til at indkøbe en automatisk Harrison drejebænk.


9. december 1948

Travlhed på Marstal Motorfabrik.

En allerede landsanerkendt virksomhed med 25 motorer klar til afsending og yderligere bestilling på 41 fire- og totaktsmotorer.

For kun et par år siden tog den energiske unge fabrikant Aage Hansen initiativet til en større udvidelse af sin fabrik, der samtidig fik til huse i nye og smukke lokaler på Marstal havneplads, hvor der tidligere var savværk og maskinrum. Hansen fik bygningen moderniseret på alle områder, ligesom indretningen blev særdeles praktisk og tidssvarende.

Nu snurrer hjulene fra tidlig morgen til sen aften, og der er fart i arbejdet. I øjeblikke er 10 mand beskæftiget med at fremstille motorer, som forsendes overalt i landet.

Vi havde i dag lejlighed til at se den anseelige virksomhed i drift. Travle hænder er beskæftiget med at fuldføre de mange motorer, som er i ordre. Det hele går på en slags samlebånd, og der ligger i øjeblikket en halv snes af de anerkendte motorer klar til prøvekørsel. Fabrikanten oplyser, at fabrikken om kort tid afsender 25 stk. i lighed med, hvad der forleden udgik derfra. Endvidere er der bestilt 16 stk. 4 takts motorer, og der ventes yderligere bestillinger på en del i den nærmeste fremtid.

Aage Hansen, der som nævnt er sjælen i foretagendet, sætter de bedste forhåbninger til fremtiden. Det har knebet en del med materialer, men der er heldigvis lysning at spore, og det er hans håb, at det virkelig må lykkes at bringe fabrikken frem på et niveau, så den kan få endnu større betydning for Marstal. Der sættes alle sejl til.

Det er glædeligt, at der her i Marstal endnu er unge og friske kræfter, der ikke er bange for at gøre en indsats, som forhåbentlig vil komme ikke alene fabrikanten, men også arbejderne og ikke mindst byen til gode.


Byggeri.

Efteråret 1959 flyttede familien Aage Hansen med hustru Eva, svigermor Emilie, søn Jørn og datter Else ind i nybygget privatbeboelse i en udvidelse af fabrikken mod syd med privatbeboelse på 1. sal og kontor, tegnestue, lager og garage i stueplan. Familien havde tidligere boet Østergade nr. 1.

*

9. maj 1962 blev en udvidelse af fabrikken mod nord med lagerrum, sprøjtemalerum, prøverum, frokoststue og badeværelse taget i brug.

*

Salg:

Den 16. marts 1981 solgte fabrikant Aage Hansen motorfabrikken til ingeniør Finn Ligaard som kom fra en ansættelse på værftet.

Ligaard drev virksomheden som personlig ejendom.

*

1. januar 1990 blev virksomheden omdannet til et familieejet A/S med en aktiekapital på 300.000 kroner.

*

Betalingsstandsning blev iværksat 15. december 1992 efterfulgt af konkurs i henhold til dekret af  18. marts 1993.

Før konkursen købte Finn Ligaard af aktieselskabet igangværende arbejde, maskiner, varelager m.m., og drev derefter virksomheden videre fra 1. marts 1993 som personligt ejet firma.

Konkursbehandlingen afsluttet 21. april 1993.

*

2017 konkurs og overtagelse af Lone Søndergård, Nina Rydahl Andersen og Julie Skaar.